CLUB EPO-SKI
info@eposki.com
Home ReviewsPhotos Booking Travel info Contact Links Sponsors Health tips Ski rules
20232022 Alleghe Malga Ciapela202020192018201720162015 20142013

CLUB EPO-SKI - VERSLAG 2022 - Malga Ciapela skireis

Vrijdag 11 maart - zaterdag 19 maart 2022

Najaar 2021: Covid was na een rustige zomer alweer in full swing, maar daar verschenen reeds de aankondigingen van de komende skireizen van EPOSKI ! En dat jeukte. Tijd geleden alweer, onze laatste skireis naar Jaspers, Canada. Begin 2020 om precies te zijn, het moment waarop die nare, ontwrichtende Covid epidemie een aanvang nam. In Canada nog slechts de eerste gevallen, in Europa was de ellende al niet meer te overzien. EPOSKI ging echter dapper door en dankzij het improvisatietalent van Karel is er toch heerlijk geskied en dat allemaal zonder positieve gevallen, zo heb ik mij laten vertellen. Vanuit het -toen nog- veilige Canada sprak de familie Daman gekscherend over de Corona bus van Karel, niet beseffende dat we in de nabije toekomst zelf in een dergelijke bus zouden vertoeven.

Lang verhaal kort, Alex en ikzelf besloten ons in te schrijven voor de reis naar Malga Ciapela, maart 2022. Kort na deze beslissing brak de nieuwe Omicron variant uit, precies tijdens onze visvakantie in Zuid-Afrika. Na wat zenuwachtige momenten aldaar, toch de vlucht naar Nederlnd kunnen nemen.
Gezien deze uitbraak, de reis naar Italië on-hold gezet. Besloten het toch te proberen, helaas alle kamers van het hotel bezet ! Zwaar teleurgesteld een hotelletje in Saalbach-Hinterglemm geboekt. Kort daarna belletje van Karel: we hebben een kamer ! Ja, wat nu ? Uiteindelijk besloten dat de gezelligheid en perfecte organisatie van EPOSKI te verkiezen was.

En daar stonden we dan met onze spulletjes voor het prachtige huis ( en tuin ! ) van Karel en Mieke. De bus dit keer niet vanaf het EPO, om duidelijk te maken dat dit geen EPOSKI reis was, maar slechts een "privé onderneming". De reis verliep vlot met de kanttekening dat er vanuit gene zijde flink gehoest en gekucht werd. Mmmm.. Wellicht beter thuis gebleven ? Of in Nederland nog uitgestapt ? Nou ja, gedane zaken nemen geen keer. Zondag tijdens een stralende dag heerlijk met Alex geskied in het aanpalende Marmolada gebied. Fantastisch ! Hier doe je het allemaal toch voor. Na afloop flink gebierd op een zonnig terras in de buurt van het Hotel. Bekende gezichten en nieuwe, zoals Wouter en zijn lieftallige vriendin Chantal. Gezellig!

Daarna echter de totale ineenstorting op de hotelkamer. Neus dicht, hoofdpijn , malaise.. Shit ! Het zou toch niet ?? Vreselijke nacht gehad en wijselijk besloten de volgende dag niet te skiën. Lang uitgeslapen en ’s middags skibus genomen naar Alleghe. Na 3 negatieve Covid tests en een goddelijke cappuccino, begon ik zienderogen op te knappen. Morgen weer skien ! Vervolgens heerlijk geskied in diverse, zoals altijd fantastische gebieden met als hoogtepunt de WO-I tour en vlees-orgie bij Scotoni, samen met Martin, Wouter, Jan en Alex.

MalgeCiapela

MalgeCiapela

MalgeCiapela

De middag na deze opulente lunch met een Carbon footprint van het halve Russische leger, werd voor de oudjes Jan en mijzelf wat veel van het goede hetgeen zich uitte in met sneeuw bedekte pakken en gezichten.
Tot algehele hilariteit van de overige heren, uiteraard.
Vermeldenswaardig is ook nog de zeer gezellige tocht met Mieke, Jan en zijn charmante echtgenote Marianne naar Obereggen (als ik mij niet vergis).

MalgeCiapela

MalgeCiapela

MalgeCiapela

Na de derde skidag veroorzaakte Gerben nog enige ophef met de mededeling dat we grote kans liepen allemaal in quarantaine te moeten, nadat Jan en Jacqueline positief getest waren. Gelukkig vond Alex na 2 minuten googelen de thans vigerende verordeningen mbt een positief geval binnen een groep. No worries: gewoon iets meer afstand houden en maskertjes op ! De hoteleigenaar vriendelijk verzocht e.e.a. uit te printen en te tonen tijdens
een door Karel uitgeroepen vergadering. Opluchting alom en ook Gerben was gelukkig gerustgesteld. Volgende keer wellicht even de relevante regeltjes googelen, Gerben ?

Enfin ! Alex en ikzelf hebben grosso modo erg genoten van de skireis ! Of ikzelf Corona had die tweede dag zullen we allemaal nooit weten…
Terugreis was okay, al was de naam “Karel’s Corona tours”, waar we in Jaspers nog zo mee grapten, beter van toepassing dan EPOSKI.

MalgeCiapela

MalgeCiapela

MalgeCiapela

Verslag: Marcel Daman.

Deelnemers: Malga Ciapela- 2022

Piet Aalders,
Alex Daman,
Marcel Daman,
Jan Dragt,
Chantal Geisink,
Ron Groeneweg,
José Remmerswaal,
Jacqueline Roomer,
Jan Roomer,

Rob Schroot,
Karel Schuurmans,
Martin Schuurmans,
Mieke Schuurmans,
Wouter Schuurmans,
Oskar Van Deventer,
Marianne Van den Oever,
Jan Van der Zwan,
Gerben Zuurveld.

CLUB EPO-SKI - REPORT 2022 - Malga Ciapela ski trip.

Friday 11 March - Sunday 19 March 2022

Autumn 2021: After a quiet summer Covid was in full swing again, but then there were the announcements for the upcoming EPO-SKI ski trips. And we were itching to go. A long time ago, our last ski trip to Jaspers, Canada. The beginning of 2020 to be precise, the moment at which this nasty, disruptive Covid epidemic started. In Canada still only the first cases, in Europe the misery was already incalculable. However, EPO-SKI went bravely on and thanks to Karel’s talent for improvisation we had a lovely time skiing and all that without any positive Covid cases, I have been told. From the then still safe Canada the Daman family jokingly talked about Karel’s Corona coach, not realising that in the near future we would be in such a bus ourselves.
Long story short, Alex and I decided to write in for the Malga Ciapela trip, March 2022. Shortly after this decision the new Omikron variant broke out, just during our fishing holiday in South Africa. After some anxious moments there, we could still get a flight back to the Netherlands.

Because of this outbreak the trip to Italy was put on hold. We decided to give it a go after all, but unfortMalgaCiapelaunately all the rooms in the hotel were taken!
Badly disappointed we booked a small hotel in Saalbach-Hinterglemm. Shortly after that a phonecall from Karel: “We have a room!”. Yes, now what? Eventually we decided that the great atmosphere and perfect organisation of EPO-SKI was preferable.

So, there we were with our things in front of Karel and Mieke’s beautiful house (and garden!). No departure from the EPO to make it clear this wasn’t an EPO-SKI trip, but only a "private undertaking".

The journey progressed smoothly although it has to be said that from the other side of the bus there was quite a lot of coughing and spluttering. Mmmm…. Maybe better to have stayed at home? Or got out while still in Holland? Oh well, no turning back now.

On Sunday wonderful skiing with Alex in the nearby Marmolada area on a beautiful sunny day. Fantastic! This is what it’s all about. Afterwards a good booze-up on a sunny terrace near the hotel. Familiar faces and new ones, like Wouter and his lovely girlfriend Chantal. Good fun!

After that however, total collapse in the hotel room. Blocked nose, headache, malaise… Shit! It isn’t, is it? Had a terrible night and wisely decided not to go skiing the next day. Had a good long lay-in and took the skibus to Alleghe in the afternoon.
After 3 negative Covid tests and a divine cappuccino I started to visibly feel better. More skiing tomorrow! Next, wonderful skiing in several, as always fantastic areas with a highlight of the WO-I tour and a meat orgy at Scotoni, together with Martin, Jan and Alex.

The afternoon after this opulent lunch, with a carbon footprint of half the Russian army, became a bit too much of a good thing for the oldies, Jan and myself, which resulted in snow covered outfits and faces. Much to the delight of the other gentlemen, of course.

Worth noting also was the really fun trip with Mieke, Jan and his charming wife Marianne to Obereggen (if I’m not mistaken).
After the third ski day Gerben caused some commotion with the announcement that there was a good chance we’d all have to go into quarantine, after Jan and Jacqueline tested positive for Covid. Fortunately it took Alex 2 minutes of Googling to find the current measures in connection with a positive case within a group. No worries: just keep a bit more distance and wear face masks! We asked the hotel owner if he’d be kind enough to print out the relevant details in order to show them at a meeting called by Karel.

Relief all round and fortunately Gerben was also reassured. Maybe next time google the relevant rules, Gerben?

Anyway, Alex and I have, on the whole, really enjoyed the ski trip! Did I have Corona on the second day? We will never know.

The return journey was okay, although the name “Karel’s Corona Tours”, which we had been joking about in Jaspers, was now a more fitting term than EPO-SKI.

Report: Marcel Daman

MalgeCiapela

 

MalgeCiapela

 

CLUB EPO-SKI TRAVELS: IN WHICH EVERYONE REVELS !
CLUB EPO-SKI TRIPS: ONE BETTER !

Participants: Malga Ciapela- 2022

Piet Aalders,
Alex Daman,
Marcel Daman,
Jan Dragt,
Chantal Geisink,
Ron Groeneweg,
José Remmerswaal,
Jacqueline Roomer,
Jan Roomer,

Rob Schroot,
Karel Schuurmans,
Martin Schuurmans,
Mieke Schuurmans,
Wouter Schuurmans,
Oskar Van Deventer,
Marianne Van den Oever,
Jan Van der Zwan,
Gerben Zuurveld.

TRIP to MALGA CIAPELA - zondag 13 maart 2022

Dat een ongeluk in een klein hoekje zit, hebben we maar weer eens ondervonden.

Op zondagmorgen, 13 maart 2022, gingen wij skiën in het Civetta Ski Resort en kwam Ron Groeneweg tijdens het afdalen ten val en brak daarbij z'n been. Ron concludeerde meteen al "einde verhaal ". Na zo'n tien minuten kwam er hulp (reddingsdienst) en hebben we Ron afgevoerd zien
worden liggend in een "banaan" getrokken door een sneeuwscooter. Vervolgens werd hij met een ambulance naar een ziekenhuis in Agordo gebracht voor verder onderzoek. De noodzakelijke operatie kon hier blijkbaar niet gedaan worden waardoor Ron nog dezelfde avond naar een ander ziekenhuis werd gebracht in Belluno, alwaar hij werd geopereerd. Anderhalve week later mocht hij het ziekenhuis verlaten.

Wij wensen Ron een snel en algeheel herstel toe. Inmiddels gaat het gelukkig met hem de goede kant op. Momenteel krijgt hij veel fysiotherapie en hoopt hij in de zomer met z'n vrouw Christien weer in de camper door Europa te gaan
reizen. En hopelijk dat we hem ook in de toekomst weer mogen ontmoeten op de piste! in 2023 ? Beste Ron, HET GA JE GOED !

MalgeCiapela

MalgeCiapela

MalgeCiapela

WE ALSO FOUND OUT TO OUR COST THAT ACCIDENTS WILL HAPPEN.

On Sunday morning, March 13th 2022, we went skiing in the Civetta Ski Resort where Ron Groeneweg had a fall on one of the runs and broke his leg. Ron's immediate reaction was "end of story". After about 10 minutes, help ( the rescue service ) turned up and we saw Ron was taken away lying in " a banana" pulled by a snow scooter.
Next an ambulance took him to a hospital in Agordo for further examination. Apparently the necessary operation couldn't be done here, which meant Ron had to be taken to another hospital in Belluno that same evening where he was operated on. One and a half weeks later he could leave the hospital.

We wish Ron a speedy and total recovery. Meanwhile, fortunately things are going the right way for him. At the moment he's getting a lot of physio therapy and he's hoping that he and his wife Christien will be able to travel through Europe in their camper again this summer.

And hopefully we'll be meeting him again on the ski runs in the future too ! in 2023 ?
Dear Ron, ALL THE VERY BEST !

Karel Schuurmans
July 2022